Miljöpolicy

Miljöpolicy för REC Indovent AB med svenska dotterbolag

Vi eftersträvar att tillverka och sälja produkter som i sin funktion minskar negativ miljöpåverkan i samhället. Vi ska sträva efter att våra produkter inte ska innehålla farliga eller skadliga ämnen. REC-gruppens samtliga avdelningar skall inom respektive verksamhetsområde verka för att minimera negativ miljöpåverkan samt förebygga föroreningar. Vi följer gällande lagar och krav samtidigt som vi arbetar med ständiga förbättringar.

 

Miljöhänsyn är varje medarbetares ansvar. Vi skall agera på ett sådant sätt att vårt företag bidrar till en hållbar utveckling med tanke på kommande generationer.

 

För att uppnå detta skall vi:

  • Utbilda och engagera alla i företaget.
  • Verka för att transporter optimeras och miljöanpassas.
  • Verka för att leverantörer miljöanpassar sin tillverkning och produkter.
  • Verka för att optimera vår egen produktion så att den blir mer resurssnål vad gäller energi-, kemikalie- och materialanvändning, och där avfall uppstår hantera det på ett miljöriktigt sätt.

 

Mölndal, 2021/10/18

 

 

Claes Jäderholm

VD

 

pdf_icon_small REC miljöpolicy