Radonsanering

Radon

Radon är en radioaktiv gas och mäts i becquerel per kubikmeter (Bq/m3) luft.

Radon och tobaksrök är bland de farligaste vi har i våra bostäder. Bor du under lång tid i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Socialstyrelsens riktvärden för radon ligger på 200 Bq/m3 luft. Senast 2020 skall Sveriges alla bostäder ligga under detta riktvärde.

Radon märks inte, det varken syns eller luktar. Enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Var finns radon?

Radon i marken

Marken under eller runt om huset är den vanligaste radonkällan. Via sprickor i berget och i sandåsar kan radonet tränga upp till markytan. Radonet kan även tränga in i hus via sprickor och otätheter i grundläggningen. Detta kallas ”markradon”. Vill du få information om radonhalter där du bor kontaktar du miljö och hälsoskyddskontoret.

Radon i byggnadsmaterial

Byggnadsmaterial som är baserade på sten innehåller radium som avger radon. Radonhalten är i de flesta fall låg men i sk blåbetong (användes från 1930 fram till 1980) finns halter på över 400 Bq/m3. En för låg luftomsättning höjer dessutom radonhalten. Har man ett undertryck i ventilationssystemet ökar risken att radon sugs in. Lättaste sättet är att minska radonet är att öka luftomsättningen. Ökad och balanserad ventilation är särskilt effektivt om radonet beror på blåbetong.

Att installera ett sk FTX system ökar möjligheten att ställa in rätt luftflöde i bostaden utan att påverka undertrycket. Luftbehandlingsaggregatet ger samtidigt en bra värmeåtervinning. Med en motströmsvärmeväxlare  säkerställer du dessutom att inget internt läckage förekommer, tack vare de helt separata kanalerna i värmeväxlaren. Läs mer om våra Temovexaggregat.

Radon i vatten

Kommunalt vatten innehåller inga höga halter av radon eftersom allt kommunalt vatten renas innan de skickas ut till hushållen. Har man däremot egna brunnar borrade i berg riskerar man höga radonhalter i sitt hushållsvatten. Genom att installera en radonavskiljare (vattnet luftas kraftigt) försvinner en stor del av radonet. Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är dock små. Radon tas upp i magsäcken och transporteras sedan ut i kroppen. Inom en timme andas du ut den största delen.

För att ta reda på om ditt egna hushållsvatten innehåller radon måste du analysera vattnet. Se www.ssi.se.